ဂျပန် LGBT ဇာတ်ကား ဘာသာပြန်ရန်

Translation
Nego
Posted 1 year ago

Project Description

ဂျပန် LGBT ဇာတ်ကား ဘာသာပြန်ရန်အတွက်

- အဓိပ္ပါယ်မှန်ကန်အောင် ပြန်ဆိုနိုင်ပြီး မြန်မာစာ အရေးအသား မှန်ကန်အောင် ရေးနိုင်သူမျိုး လိုအပ်ပါတယ်။
- ဇာတ်ကားတကားစာအတွက် မိမိ၏ မျှော်မှန်းလုပ်အားခဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
- အတွေ့အကြုံ ရှိသူဆို ပိုကောင်းပါတယ်။
- 18+ များလည်း ပါဝင်တာမို့ အမျိုးသားများနှင့် ပိုသင့်တော်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ဟု သဘောထားနိုင်လျှင် မည်သူမဆို လျှောက်ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။

5276803 1038 total views

One-time Fixed Project

7 Days

30/10/2020 04:23 PM

31/10/2020 07:27 AM

Japanese

26 freelancers submitted proposals

Please login to submit your proposal.

Open
About Client

BLSKY

1 open projects
0 projects hired
0 projects completed

Please login to view the details.